Sunday, July 14, 2024
spot_img

[14] Làm việc không mệt mỏi

LỜI CHÚA

“Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.”
(Ga 5,17)

TĨNH NGUYỆN

Câu Lời Chúa: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” (Ga 5,17) được Đức Giêsu nói ra trong cuộc tranh luận với người Do Thái về việc chữa lành người què vào ngày Sabat. Lời tuyên bố này mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối tương quan giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha, cũng như sứ mệnh cứu độ của Ngài.

1. Mối tương quan mật thiết giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha

Câu nói này khẳng định mối tương quan mật thiết giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha. Hai Ngôi vị tuy là hai nhưng lại là một, cùng chia sẻ một bản tính và hoạt động cứu độ. Thiên Chúa Cha không ngừng làm việc, và Đức Giêsu, là Con Một của Thiên Chúa, cũng tiếp tục công việc của Cha.

2. Sứ mệnh cứu độ của Đức Giêsu

Công việc của Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu là gì? Đó là công việc cứu độ, là việc đem lại ơn cứu rỗi cho con người. Thiên Chúa Cha đã yêu thương con người đến nỗi đã ban Con Một của Người xuống thế gian để hy sinh chuộc tội cho nhân loại. Đức Giêsu, trong suốt cuộc đời trần thế, đã rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, và chịu chết trên thập giá để cứu chuộc con người.

3. Lời kêu gọi cho mỗi người Kitô hữu

Lời tuyên bố của Đức Giêsu cũng là lời kêu gọi cho mỗi người Kitô hữu. Mỗi người chúng ta, được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, cũng được chia sẻ vào sứ mệnh cứu độ của Đức Giêsu. Chúng ta được kêu gọi để tiếp tục công việc của Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu, bằng cách yêu thương tha nhân, phục vụ cộng đồng, và loan báo Tin Mừng cho mọi người.

QUYẾT TÂM THỰC HÀNH

Lời tuyên bố của Đức Giêsu cũng là lời kêu gọi cho mỗi người Kitô hữu. Mỗi người chúng ta, khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, cũng được chia sẻ vào sứ mệnh cứu độ của Đức Giêsu. Chúng ta được kêu gọi để tiếp tục công việc của Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu, bằng cách yêu thương tha nhân, phục vụ cộng đồng, và loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Hãy suy gẫm về những việc làm cụ thể mà bạn có thể thực hiện để góp phần vào công việc cứu độ của Thiên Chúa.

bài viết mới