Saturday, June 15, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 1 | Mùa Chay Năm A   

TUẦN I MÙA CHAY NĂM A

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mt 4, 1-11

Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'”.

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Đền thờ, rồi nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đáp: “Cũng có lời chép rằng: ‘Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi'”.

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: ‘Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài'”. Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người. 

SUY NIỆM:

Bước vào Mùa Chay là bước vào cuộc chiến đấu với ma quỷ. Nó vốn là kẻ quấy rối, nó không bao giờ để cho những người muốn nên lành thánh được yên.

Trong thân phận con người, Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ, những cám dỗ căn bản của kiếp người: cái ăn, cái mặc; danh, lợi, thú; vinh quang, quyền lực…

Tất cả những cám dỗ của ma quỷ là để Chúa Giêsu đừng làm theo ý Chúa Cha, mà hãy tự mình định đoạt cuộc đời mình. Ma quỷ đánh vào sự kiêu ngạo của con người để loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ.

Như Chúa Giêsu, chúng ta cũng bị cám dỗ liên lỉ về mọi sự, và điều căn bản là để chúng ta quên đi Thiên Chúa.

Mùa Chay trước hết nhắc chúng ta Thiên Chúa là Đấng yêu thương, kế đến mời gọi chúng ta quay trở về với Ngài, và sau cùng là chứng minh lòng trung thành với Ngài bằng những hành động cụ thể.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng, cậy dựa vào Chúa, để đủ sức chiến đấu với ma quỷ.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Tin Mừng  Mt 25, 31-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: ‘Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta’. Khi ấy người lành đáp lại rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?’ Vua đáp lại: ‘Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta’.

“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: ‘Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!’ Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?’ Khi ấy Người đáp lại: ‘Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta’. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.  

SUY NIỆM:

Đức Ái Kitô giúp ta có một cái nhìn trỗi vượt trên tất cả, vì trong tất cả đều là sự hiện diện của Thiên Chúa là Đấng yêu thương.

Những việc chúng ta làm cho người khác không chỉ đơn giản là những việc thiện nguyện, thể hiện lòng tốt của chúng ta, nhưng hơn thế nữa, còn là những việc Bác Ái vì làm cho chính Chúa.

Một sự thật được Chúa Giêsu mặc khải: Thiên Chúa ở trong anh chị em tôi một cách cụ thể. Nếu tôi nhận ra Thiên Chúa nơi mọi người, tôi sẽ sống tốt với họ vì tôi yêu mến Thiên Chúa; tôi không phải là giúp họ, nhưng là làm những gì tôi phải làm, vì tôi đang làm cho Thiên Chúa hiện thân nơi anh chị em tôi.

CẦU NGUYỆN:

Xin cho chúng con có một cái nhìn đức tin, để thấy Chúa hiện diện nơi mọi người, để phục vụ mọi người vì chúng con yêu mến Chúa.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Tin Mừng :  Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: 

” ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen’.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.      

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu dạy môn đệ của mình đừng đọc kinh cho nhiều rồi nghĩ rằng mình đạo đức vì đã thực hành việc cầu nguyện. Ngài cho họ biết căn bản của cầu nguyện là tin vào Thiên Chúa là Cha yêu thương, luôn quan phòng mọi sự cho chúng ta.

Vì thế tâm tình cầu nguyện là tâm tình phó thác mọi sự cho Thiên Chúa; và đặc biệt là để nhắc mình sống như Thiên Chúa đã dạy về sự yêu thương, tha thứ cho người khác.

Chúa Giêsu đã đặt yếu tố căn bản của sự tha thứ là dựa vào sự tha thứ của chúng ta. Nếu chúng ta sẵn sàng tha thứ cho người khác, thì Thiên Chúa mới tha thứ cho chúng ta, còn nếu không chúng ta sẽ không được Ngài tha thứ.

Vì lẽ đó, cầu nguyện còn là để xin cho chúng ta được trở nên giống Chúa hơn về lòng yêu thương, tha thứ.

CẦU NGUYÊN:

Lạy Chúa, xin cho con yêu Chúa thật nhiều để con không xin Chúa điều gì, ngoài việc ngày càng trở nên giống Chúa hơn.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Tin Mừng  Lc 11, 29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu nói lên sự thật của dân chúng thời của Ngài: “Chúng đòi điềm lạ”. Nhiều người theo Chúa Giêsu, nhưng trong số đó có rất nhiều người vì hiếu kỳ, vì thích xem dấu lạ.

Sứ điệp căn bản của Tin mừng là để người ta ăn năn sám hối, từ bỏ đường lối cũ là đường lối sai trái mà bước theo Tin mừng của Chúa Giêsu, là con đường mang đến ơn cứu độ.

Chúa Giêsu cho biết nhiều người từ xưa đã ăn năn sám hối nhờ lời rao giảng của các tiên tri, nhưng lời rao giảng của Chúa Giêsu thì nhiều người bỏ ngoài tai; họ chỉ đến với Ngài để mong tìm dấu lạ.

Vì thế, bước đi theo Chúa Giêsu không phải để tìm kiếm những dấu lạ cho cuộc đời mình, nhưng là để mình được thay đổi tận căn nhờ bước đi theo đường lối của Chúa.

Nổ lực hằng ngày của người môn đệ Chúa Giêsu là sống gắn bó với Ngài vì tin Ngài yêu thương họ và làm cho họ những việc  lớn lao hơn những gì họ mong đợi. Việc lớn lao, vĩ đại nhất là cho họ được hưởng ơn cứu độ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con đến với Chúa trong cầu nguyện để không phải bắt Chúa làm những gì con muốn, nhưng là để con biết sám hối vì mình đã nhiều lần đi xa lạc đường lối Chúa.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Tin Mừng  Mt 7, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Đấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy”. 

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha, Người Cha khôn ngoan không chỉ theo kiểu của người đời. Người đời cho con mình những gì tốt đẹp nhất, nhưng còn bị giới hạn bởi thân phận con người. Còn Thiên Chúa là người Cha nhân từ và quyền năng, nên Ngài nhìn thấy những điều sâu xa và nhất là quyền năng và lòng thương xót của Ngài sẽ cho chúng ta hưởng hạnh phúc đời đời.

Xác tín như vậy để người môn đệ phải cầu nguyện, trước hết là để nối kết với Thiên Chúa là Cha, sau nữa là để thể hiện sự đơn sơ, khiêm tốn luôn trình bày với Chúa tất cả mọi ước nguyện của mình.  Trong sự tin tưởng, đơn sơ, khiêm tốn, người môn đệ biết phó thác mọi sự cho Thiên Chúa là Cha, Đấng quyền năng và có cái nhìn tốt đẹp hơn cái nhìn của con người.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết cầu nguyện liên lỉ, không phải để được Chúa nhậm lời, nhưng để con biết tin tưởng và yêu mến Chúa nhiều hơn.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Tin Mừng  Mt 5, 20-26

Kấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu muốn các môn đệ mình công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, vì họ chỉ giữ luật bên ngoài; còn người môn đệ phải giữ luật bằng cả trí óc và con tim.

Giữ luật bên ngoài sẽ cảm thấy nặng nề hoặc tự hào vì mình đã làm tốt. Giữ luật bằng trí óc và con tim sẽ giúp mình nhận ra điều mình làm là để yêu thương vì được yêu thương.

Nhưng sâu xa của những lề luật trong mối tương quan với tha nhân là Chúa cho chúng ta biết Ngài yêu thương và tôn trọng phẩm giá con người cách trọn vẹn, nên chúng ta cũng phải yêu thương anh chị em của mình cách trọn vẹn như vậy.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con tuân giữ giới răn mến Chúa – yêu người để con sẵn sàng yêu thương, tha thứ cho anh chị em của con như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho con.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”.  

SUY NIỆM:

Cung cách của người môn đệ Chúa Giêsu phải trổi vượt hơn cung cách của những người chưa biết Chúa; Vì khi biết Chúa, chúng ta được mặc khải cho biết một Thiên Chúa là Cha nhân từ.  

Thiên Chúa đó không phân biệt ai thù, ai bạn, vì mọi người đều là đối tượng của Tình Yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa đó không lựa chọn hoặc xét tuyển ai xứng đáng mới ban cho những ơn lành…

Vì thế người môn đệ cũng không được phân loại anh chị em của mình, mà phải đối xử bằng tình yêu thương với tất cả mọi người.

Hơn thế nữa, họ phải có bổn phận cầu nguyện cho những kẻ yếu kém về đời sống đức tin, nghĩa là những người xem ta là kẻ thù của họ. Phải biết rằng trong Tình yêu Thiên Chúa, không ai bị loại trừ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho chúng con nổ lực mỗi ngày để nên hoàn hảo như Thiên Chúa là Cha yêu thương.

bài viết mới